Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

5. 2. 2008

Domovní řád
 
Preambule
 
Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi vlastníky a
 obyvateli bytů Společenství vlastníků jednotek objektu bydlení Tyršova 655/19 a
 656/21 Vyškov, byly klidné, přátelské nebo aspoň uspokojující
 Tato pravidla jsou součástí zakládajících dokumentů Společenství vlastníků
 jednotek a jsou závazné pro všechny členy společenství. Členové společenství
 jsou povinni přenést povinnost dodržování těchto pravidel na obyvatele bytů.
 Tato pravidla vycházejí z obecně závazných právních předpisů jakož i z dobrých
 mravů a obecných zvyklostí a jejich dodržováním se předejde možným konfliktům a
 napětím v sousedských vztazích.
 
Čl.1 - Úvodní ustanovení
 
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a společných částí
 panelového domu Tyršova 655/19 a 656/21 ve Vyškově, přičemž základní úprava
 vzájemných práv a povinností mezi vlastníkem a jejich společenstvím je
 stanovena Občanským zákoníkem a zákonem č. 72/1994Sb.
 
Čl. 2 - Základní pojmy

 Bytem se rozumí soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu
 určeny k bydlení.
 Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší prostory určené k tomu, aby byly
 používány s bytem /sklepní box/.
 Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání a to
 základy včetně izolace, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha,
 hlavní svislé a vodorovné konstrukce, okna a dveře přístupné ze společných částí, chodby a schodiště, sušárny, přípojky, rozvody tepla a teplé vody,
  kanalizace, plynu, elektřiny, domovní elektroinstalace, rozvody odsávání a
 větrání včetně ventilátorů, výtah včetně strojovny a výtahové šachty.
 
Čl.3 - Práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví bytu
 
1. Práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví bytu jsou upraveny Občanským
 zákoníkem a dalšími právními předpisy.
 2. Společenství spolu se správcem je povinno zajistit vlastníkům bytů plný a
 nerušený výkon jejich práv spojených s užíváním bytu.
 3. Správce spolu se zvolenými zástupci společenství jsou oprávněni po předchozím
 vyrozumění vlastníka vstoupit do bytu za účelem zjištění technického stavu
 bytu, provedení odečtu, kontroly případně výměny měřidel tepla, teplé a studené
 vody. Vlastník je povinen v těchto případech umožnit přístup do bytu. Ve
 výjimečném případě /jako havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně
 hrozící škoda na majetku apod./ bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez
 souhlasu vlastníka. O tomto zásahu vyrozumí výbor společenství neprodleně
 vlastníka a pořídí o zásahu písemný protokol.
 4. Vlastník je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat
 plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
 5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu z důvodu havárie apod.,
 doporučuje se v případě nepřítomnosti vlastníka oznámit výboru společenství 
adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 6. Vlastník je povinen na vlastní náklady odstranit závady a poškození na
 společných částech domu, které v domě způsobil sám nebo osoby bydlící ve
 společné domácnosti nebo podnájemníci bydlící v jeho bytě.
 7. Vlastník je také povinen hlásit společenství změnu počtu osob užívajících byt
 a uvést v jednotlivých bytech, nejpozději do 15 dnů od vzniku změny.
 jména, datum narození a státní příslušnost všech členů společné
 domácnosti
 8. Vlastník nesmí provádět takové úpravy bytu, jimiž by ohrožoval výkon
 vlastnického 
práva ostatních jednotek.
 
Čl. 4 - Držení domácích zvířat
 
1. Chov domácího zvířectva je povolen na základě Obecně závazné vyhlášky města
 Vyškova č. 7/2003.
 2. Vlastník bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě
 držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva
 ostatních obyvatel v domě, např.: hlukem, zápachem, fyzickým napadením apod. 
majitel zvířete je povinen odstranit jakoukoliv nečistotu způsobenou zvířetem
 v domě i jeho okolí.
 3. Ve společných prostorách domu se psi nesmějí zdržovat ani volně pobíhat, při
 průchodu společnými prostorami musí být psi vedeni na vodítku a musí být
 opatřeni náhubkem v případě nebezpečnosti k vlastníkům bytů.
 4. K držení většího počtu zvířat je potřebný souhlas majitelů domu.
 5. Ve sporných případech rozhoduje příslušný referát Městského úřadu.
 
 
Čl. 5 - Užívání společných částí domu
 
1. Společných prostor a zařízení se užívá k účelům k tomu určeným. Jinak se
 tyto prostory 
udržují prázdné. Nelze je využívat pro odkládání a skladování jakýchkoliv
 předmětů 
nepatřících do vybavení domu. Tyto prostory nelze využívat ke garážování
 motocyklů,
 mopedů apod.
 2. Majitelé jsou povinni v těchto prostorách udržovat pořádek.
 3. Není dovoleno bez souhlasu SVJ využívat jednotlivými majiteli části
 společných prostor
 pouze pro jejich vlastní potřebu na úkor ostatních nájemníků.
 4. Ve společných prostorách není povoleno kouřit a požívat alkohol či jiné
 omamné látky.
 Důrazně se zakazuje kouření ve výtahu.
 5. Při prodeji bytu je vlastník povinen předat novému vlastníkovi bytu klíče
 od vchodů do 
domu a společných sklepních prostor.
 6. Zhotovení klíčů od vchodů se doporučuje provést podle originálních klíčů,
 které jsou 
uloženy u člena samosprávy.  7. Sušárny slouží pouze pro vlastníky bytů tohoto domu, případně pro jejich
 podnájemníky.
 Sušáren se užívá v pořadí stanoveném dohodou mezi majiteli, o klíče se stará
 určená
 osoba. 4 šňůry jsou vymezeny pro byty v 1. nadzemním podlaží.
 
 
 
Čl. 6 - Udržování čistoty a pořádku v domě a okolí 
 
1. Úklid společných prostor, tj. úklid od postranního vchodu k hlavnímu vchodu,
 mytí vstupních dveří, výtah, společné prostory ve sklepě, venkovní schody a
 v zimním období úklid sněhu a posypání venkovních schodů proti uklouznutí,
 zabezpečuje pověřená osoba.
 2. Jakékoliv znečištění společných prostor některým z  vlastníků je tento
 povinen okamžitě znečištění odklidit, jinak bude odstraněno na jeho náklady. 
3. Úklid na poschodí si majitelé bytů zabezpečí po vzájemné domluvě
 
4. Sklepy: 
a/ každý majitel je povinen uzamykat vstupní dveře do sklepních
 prostorů,
 b/ ve sklepech a společných prostorech je absolutní zákaz skladování
 hořlavých látek, 
 
c/ jsou-li ve sklepě ukládány potraviny, musí majitelé zabezpečit taková
 opatření, aby 
nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu a hlodavců,
 d/ majitelé jsou povinni dbát, aby sklepní okénka byla řádně uzavřena a
 bylo tak 
zabráněno vniknutí cizí osoby do domu, 
e/ je zakázáno vstupovat do sklepa s otevřeným ohněm,
 f/ ve sklepě je zakázáno provozovat jakoukoliv činnost, která nesouvisí
 s užíváním bytu.  
5. Vyvěšování a vykládání věcí: 
Předměty nečisté a zapáchající není dovoleno vyvěšovat ani vykládat do
 oken, na balkóny
 u bytu, ani lodžie. 
Květiny v oknech a na balkónech musí být zabezpečeny proti pádu. Jejich
 pěstování 
nesmí poškodit dům.
 Vyhazovat jakékoliv předměty a nečistoty, např. nedopalky z cigaret z oken
 či balkónů je
 zakázáno.
 
 Čl. 7 - Zajištění klidu
 
1. Klid v domě se stanoví v souladu s vyhláškou města Vyškova o zachování
 klidu, zejména nočního, na dobu od 22.00 do 06.00 hodin. V této době není
 dovoleno hrát na hudební nástroje, hlučně se bavit, používat hlučné elektrické
 přístroje a vůbec vykonávat činnosti, které by způsobovaly hluk a rušily ostatní
 obyvatele domu. Výtah lze používat i v době nočního klidu po dohodě na výboru
 samosprávy.
 2. Všichni obyvatelé domu jsou povinni se chovat tak, aby neobtěžovali sousedy.
 3. Nezbytné činnosti způsobující hluk je možné provozovat pouze v době od 08.00
 do20.00hodin
 
 
Čl. 8 - Otevírání a zavírání domu
 
1. Vlastníci a osoby s nimi bydlící ve společné domácnosti a podnájemníci jsou
 povinni zamykat vchodové dveře v době od 22.00 do 06.00 hodin.
 2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu jsou uloženy u pověřené osoby
 domu.
 
 

 
 
Čl. 9 - Ostatní zařízení v domě
  1. Hlavní uzávěr plynu, vody, topení a elektrické vypínače musí být označeny
 viditelnými nápisy.
 2. K hlavním uzávěrům musí být vždy zabezpečen volný přístup.
 
 
 Čl. 10 - Společná a závěrečná ustanovení
 
1. Majitelé domu mají právo zvolit si své zástupce pro jednání se správcem ve
 věcech oprav a údržby, případně jiných záležitostí. Zástupci se volí na dobu 5
 let. O změně zástupce může být rozhodnuto i dříve, pokud rozhodne minimálně
 nadpoloviční většina všech vlastníků bytů. 
2. Správu, údržbu a provoz společných částí domu zajišťuje správce, který je
 určen prohlášením vlastníka v souladu s § 9 Zákona č. 72/1994 Sb. Účast všech
 majitelů na chodu domu se děje prostřednictvím Shromáždění společenství jednotek
 vlastníků ve smyslu ustanovení § 11 odstavec 4 - 9 Zákona č. 72/1994 Sb.
 3. Povinnosti majitelů při požární ochraně vymezuje požární řád města Vyškova.
 4. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných
 právních předpisů.
 
Čl. 11 - Účinnost

 Tento domovní řád nabývá účinnosti dnem 14.září 2007. Změny a úpravy domovního
 řádu lze provádět jen na Shromáždění společenství jednotek vlastníků za
 předpokladu, že o nich rozhodla minimálně nadpoloviční většina všech vlastníků.
 
 
 
 
 
Ve Vyškově dne 13. září 2007 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------
 
Miluška Černá, předseda SVJ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sex without obligation in your city

(Gabrielloamp, 29. 11. 2020 15:57)

п»їhttps://bit.ly/34RxuK7 - Sex without obligation

https://bit.ly/2I3ZL7m
- Sex without obligation@@@==

What have you been up to? Talking about covid

(ramboGop, 6. 11. 2020 2:26)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).

PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Today's best casinos where you win big Just trust me and you will be richer

(Beecorancetry, 4. 10. 2020 17:11)

I just fucked up when I won big here
https://casinos802.ru
Spinback is a feature you will find at no
other online casino
https://casinos840.ru

Today's best casinos where you win big When I went to this place they gave me 100$

(Beecorancetry, 4. 10. 2020 16:42)

A Reload Bonus is when bonus money is awarded when depositing
money into your account.
https://azino777-7be.ru
When I
went to this place they gave me 100$
https://azino777-7at.ru

Today's best casinos where you win big I just fucked up when I won big here

(Beecorancetry, 1. 10. 2020 21:07)

At this casino, I won more than $ 4,500 per
line
https://azino777-7in.ru
Casinos where a lot of players play
https://azino777-7we.ru

Новый рейтинг казино New online casino rating

(DiksVot, 30. 9. 2020 18:35)

https://jakjon.com/

Новый рейтинг казино онлайн с быстрой моментальной выплатой и супер большой отдачей.
https://jakjon.com/

New online casino rating with fast instant payouts and super big returns.

Today's best casinos where you win big I just fucked up when I won big here

(Beecorancetry, 30. 9. 2020 16:24)

The Welcome Bonus
https://azino777-7world.ru
At this casino, I won more than $ 4,500 per
line
https://azino777-7near.ru

Новый рейтинг казино New online casino rating

(DiksVot, 30. 9. 2020 13:49)

https://jakjon.com/

Новый рейтинг казино онлайн с быстрой моментальной выплатой и супер большой отдачей.
https://jakjon.com/

New online casino rating with fast instant payouts and super big returns.

Are you 18? Come in and don't be shy!

(Allennut, 12. 9. 2020 15:09)

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

Passive income equals free money

(AlexLAX, 7. 8. 2020 21:28)

https://bit.ly/33wZRwj Passive income equal to free money https://clck.ru/Q83kL

Excellent service, generating income, which provides members with passive income from online advertising revenue.
It's easy for members ... Just select your banners and watch the money slowly flow into your account every minute. You won't believe how quickly this stacks up.
https://clck.ru/Q85yo


JOIN 1K DAILY PROFESSIONAL INNER CYCLE
Are you prepared to make a income of greater than a thousand euros consistent with day?
Ride the Bitcoin wave and earn guaranteed € a thousand consistent with day https://bit.ly/33wZRwj
Now you can start rading Forex without investing money! Forex contests - start from zero!
Forex contests - start from zero! Unique contests - begin trading without investing real money!
Get real money for free! https://clck.ru/Q86Vv

Join any time! Get a money prize!
This is your only chance to become financially free! The best way to earn! https://clck.ru/Q83Z7

A man from germany has shared his financial secret. This information from a banker turned the financial word upside down!
How can you earn 500 Euro just in 30 minutes? Hurry up to become rich, while there is a chance.
Why rich people can bypass the system? The banking secret has been revealed! https://clck.ru/Q86dG

24-hour income! This method is something you won’t resist! Real money! No scam!
A new way to earn has been revealed on the web! Click and find out more!
Earn money in no time!
An easy way to earn online! Get 593 Euro in 20 minutes! https://clck.ru/Q86H2

I earned $100 in 15 minutes! Everyone can do it! The money will start growing like mushrooms after the rain!
Find out NOW - a REAl free way to become financially independent!
Do you know a way to earn your first million? Watch the video and find out! https://clck.ru/Q85wo

Обязательно посетите наш сайт

(MichaelWed, 19. 7. 2020 12:56)

HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Доставка по всей России
Бесплатная консультация
Отправка в день заказа
Персональные скидки
Строго 18+

Hi! Only from 18+!

(Sandrafeems, 17. 7. 2020 9:47)

I'm not just inviting you! But it will be interesting for sure loveawake.ru

Are you 18? Come in and don't be shy!

(Allennut, 17. 7. 2020 7:22)

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

Thank you very much for the invitation

(Mixjen, 13. 7. 2020 9:20)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

What is it - V7BOMDEFEX

(WalterMn, 24. 5. 2020 17:15)

What is it - V7BOMDEFEX
Please tell me-where is it? Or what is it V7BOMDEFEX ?

4 Простатит Бг Филми Старий І

(Bennyabrap, 24. 4. 2020 11:23)

Секрет евреев: Еврейские мужчины лечат простатит за 2-3 недели!
Один раз в жизни! Раз и навсегда! Узнаем как... https://txxzdxru.diarymaria.com/

highly praised web site

(Danielror, 19. 4. 2020 21:17)

more information https://www.affiliate-programs.biz/category/traffic-brokers/

Free ROBLOX Money 2020 MAY UPDATED

(rardbeene, 15. 4. 2020 11:43)

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 APRIL/MAY UPDATED!

KW:
Free Robux No Human Verification 2020 MAY UPDATED
ROBLOX Robux Hack Easy 2020 MAY UPDATED

Free Robux And Tix Hack 2020 APRIL UPDATED

(rardbeene, 15. 4. 2020 8:05)

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 APRIL/MAY UPDATED!

KW:
Free Robux And Tix Website 2020 APRIL UPDATED
Instant Robux 2020 MAY UPDATED
ROBLOX Hack Download 2020 APRIL UPDATED
ROBLOX Cheats 2020 MAY UPDATED
ROBLOX Hack Pc 2020 APRIL UPDATED
ROBLOX Robux And Tix Generator 2020 MAY UPDATED
ROBLOX Hack 2020 APRIL UPDATED
ROBLOX Hack No Verification 2020 APRIL UPDATED
Robux Generator App 2020 APRIL UPDATED
Free Robux No Human Verify 2020 APRIL UPDATED
ROBLOX Money Hack 2020 APRIL UPDATED
Leurn How To Hack Other Poeple Accounts In ROBLOX MAY 2020
ROBLOX How To Hack Other Peoples Accounts MAY 2020
How To Hack In To ROBLOX Accounts MAY 2020

Прием металлолома

(RobertVal, 10. 4. 2020 18:31)

Доброе утро!
Даже очень незабываемый сайт.

Масса приколов...МДМА, Амф, Меф, МДМА, и т.д.
Переходи на сайт: https://pmk52.ru/
<b>https://pmk52.ru/
Педофилия

Педофилия

Купить металлолом

Заходите на сайт и заказывайте!
</b>